Poptávkový systém

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH

Ústavní ulice, 334 41 Dobřany

 

PODMÍNKY ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

 prostřednictvím elektronického nákupního portálu

                                      a

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

pro dodávku potravin do stravovacího provozu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech

Platnost od 1. 1. 2019

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ulice
334 41 Dobřany

IČO: 00669792
DIČ: CZ00669792 

Zastoupena: Prim. MUDr. Petr Žižka, ředitel PNvD

MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY – DODÁVKY ZBOŽÍ

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Stravovací provoz- sklad potravin
Ústavní ulice
334 41 Dobřany 

VÝBĚR DODAVATELE PRO NÁKUP POTRAVIN

Probíhá formou elektronického nákupního portálu. 

VYMEZENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOB JEJICH HODNOCENÍ

1/ Nabídková cena.

2/ Plnění logistických požadavků – dodržování termínu dodání zboží, dodržování druhu a množství objednaného zboží, operativnost vyřizování objednávek a plnění odsouhlasených dodávek, plnění dodávek dle dodatečných požadavků.

3/ Kvalita zboží, dodržování požadované jakosti.

4/ Dodržování hygienických předpisů při předání zboží, kvalita a čistota obalů a uložení zboží při předání, dodržování předepsané teploty při příjmu zboží. 

Po prvním automatickém vyhodnocení nabídek dle nabízené ceny, je nabídka dále hodnocena dle ostatních kritérií. 

Varianty způsobu vyhodnocení nabídek: 

1/ Komodita je zadavatelem vyhodnocena jako celek, tzn., že celou komoditu dodá jeden dodavatel. 

2/ Produkty jednotlivých komodit jsou vyhodnoceny  samostatně,tzn., že produkty jedné komodity dodá více dodavatelů. 

Rámcové ani jiné písemné kupní smlouvy zadavatel s dodavateli potravin neuzavírá. 

SEZNAM POŽADOVANÉ DOKUMENTACE K DODÁVANÝM POTRAVINÁM A OBALŮM – DOPROVODNÁ DOKUMENTACE 

1/ Specifikace výrobku – složení výrobku, alergeny, země původu, minimální doba trvanlivosti nebo doba spotřeby, způsob skladování, konzervace.

Dodávaný obalový materiál v souladu s vyhláškou 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znění s příslušnou legislativou EU. 

2/ Před zahájením plnění dodávek požadujeme registraci včetně kontaktních údajů elektronickou poštou na adresu: kuchyne@pld.cz v tomto rozsahu:

-          jména a telefony kontaktních osob, na které budou směrovány objednávky

-          jména a telefony kontaktních osob, se kterými budou projednávány reklamace ohledně dodávek a fakturací           

-          jméno, telefon, e-mail na obchodního zástupce nebo jinou pověřenou osobu 

ALERGENY: nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/ 2011 ze dne 25. 10. 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, stanovuje s účinností od 13.12.2014 výrobcům potravin povinnost uvádět alergeny v balených i nebalených potravinách. 

POŽADAVKY NA ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST POTRAVIN A OBALŮ

Podáním nabídky se dodavatel zavazuje s plnou odpovědností  a potvrzuje, že dodané suroviny, polotovary, pokrmy, nápoje a obaly splňují veškeré požadavky na jakost, kvalitu a zdravotní bezpečnost dle platné legislativy.

Podáním nabídky se dodavatel zavazuje s plnou odpovědností, že u potravin, u kterých jsou z důvodu zajištění zdravotní nezávadnosti stanoveny podmínky chlazení nebo mražení, zajistí během skladování a přepravy dodržení předepsaných teplot tak, aby nedošlo k porušení teplotního řetězce. 

Posádka vozu při dovozu zboží nesmí vykládat zboží z vozu na betonovou plochu rampy bez použití podkladových ploch, tj. plošinový vozík, paleta atd.

Posádka musí samostatně vyložit z vozu zboží na rampu, případně do skladu stravovacího provozu.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dodavatelem nabídnuté ceny jsou v daném období platné a faktura nesmí obsahovat vyšší jednotkové ceny, než byly dodavatelem nabídnuty.

Množství zboží je objednáno na základě telefonické objednávky zásobovací referentkou.

Podáním nabídky dodavatel respektuje požadovanou lhůtu pro splatnost faktur, která činí 30 dnů. 

Zaslání faktury:

-          elektronicky na adresu: fakturace@pld.cz

-          osobně při předání zboží

-          poštou na adresu: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, finanční účtárna, Ústavní ulice, 334 41 Dobřany

UKONČENÍ POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ, popř. SMLUVNÍHO VZTAHU

Důvody ukončení: 

1/ Nesplnění logistických požadavků – operativnost vyřizování objednávek, plnění odsouhlasených dodávek, plnění dodávek dle dodatečných požadavků, dodržování termínů závozů, dodržování druhu a množství objednaného zboží. 

2/ Nedodržení kvality zboží a požadované jakosti. 

3/ Nedodržení hygienických předpisů při předání zboží, kvalita a čistota obalů a uložení zboží při předání, nedodržení předepsané teploty při příjmu zboží. 

4/ Rozpory mezi údaji v dodacím listu a skutečné fyzické dodávce zboží. 

5/ Nedodržení cen dle nabídek z poptávky. 

6/ Opakovaná nesprávnost účetních dokladů –  údaje na dodacích listech a fakturách, dodržování smluvní lhůty splatnosti, včasné doručení faktury, operativní provádění změn – dobropisy. 

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Podáním nabídky dodavatel garantuje dodržení nabídkové ceny produktu po celé období platnosti objednávky. Faktura nesmí obsahovat vyšší jednotkové ceny, než které byly dodavatelem nabídnuty. 

Přijetím objednávky dodavatel souhlasí s výše uvedenými body OBCHODNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK a zavazuje se k dodávkám s plnou odpovědností ve smyslu Občanského zákoníku v platném znění a potvrzuje, že jím dodané potraviny a obaly splňují veškeré požadavky na kvalitu a bezpečnost potravin dle platné legislativy ČR a EU. 

KONTAKTY ODBĚRATELE

Vedoucí stravovacího provozu a léčebné výživy: Ing. Pašková Jaromíra, DiS.,
tel: 377813150, e-mail: paskova@pld.cz 

Zásobovací referent: Kastnerová Miloslava
tel: 377813151, e-mail: kuchyne@pld.cz 

Sklad potravin: Bezděková Petra, tel: 377813183

Řezník: tel: 377813158

IT oddělení PNvD: Ing.Kutka Pavel, tel.: 377813567

DODACÍ PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ KOMODITY

1/ Pekárenské zboží– závoz pekárenského zboží (chléb, rohlíky, veky) denně, tj. Po-Ne, včetně svátků, závoz cukrářských výrobků dle aktuálního požadavku.

Objednávka pekárenského zboží se provádí telefonicky den předem do 12.00 hod. Požadujeme rozvoz pekárenského zboží po jednotlivých odděleních s napočítáním objednaného zboží dle denního písemného požadavku. Rozvoz musí být ukončen nejpozději v 7.30 hod. V případě nesouhlasu dodaného zboží s množstvím objednaným se okamžitě vyžaduje náprava, tzn. urychlené dodání chybějícího zboží.

 Splatnost faktur : 30 dnů

Zadavatel není povinen informovat dodavatele o výsledku poptávkového řízení. 

2/ Mlékárenské zboží – dodávka zboží 3x týdně- Po, St, Pá, nejdéle do 12.00 hod. Dodané výrobky musí mít delší dobu spotřeby a být 1. jakosti. Objednávky telefonicky týden před dodáním zboží, upřesnění objednávky 1-2 dny před dodáním zboží. V případě nesouhlasu dodaného zboží s množstvím uvedeném na dodacím listě se uplatňuje reklamace. V případě poškozeného zboží se uplatňuje reklamace ihned při přejímce zboží.

Splatnost faktur: 30 dnů

Zadavatel není povinen informovat dodavatele o výsledku poptávkového řízení. 

3/ Maso uzeniny- dodávka zboží 3x v týdnu- Po, St,Pá, nejdéle do 9.00 hod., v případě potřeby i v jiný den.Dodávané maso a uzeniny musí být čerstvé v 1. jakosti. Objednávky telefonicky týden před dodáním zboží, upřesnění objednávky 1-2 dny před dodáním zboží.  V případě nesouhlasu dodaného množství s množstvím uvedeným na dodacím listu se uplatňuje reklamace ihned při přejímce zboží. Totéž platí i pro kvalitu zboží. V případě vakuovaného masa se případná reklamace řeší až při otevření balení dle jídelního plánu.

Splatnost faktur: 30 dnů

Zadavatel není povinen informovat dodavatele o výsledku poptávkového řízení.

4/ Koloniál – závoz zboží 1-2 x týdně. Zboží musí mít delší dobu spotřeby a kvalitu 1. jakosti. Závozy nejdéle do 12.00 hod. Objednávky telefonicky 2 dny před dodáním zboží. V případě nesouhlasu dodaného množství zboží s množstvím uvedeným na dodacím listu se uplatňuje reklamace.

Splatnost faktur: 30 dnů

Zadavatel není povinen informovat dodavatele o výsledku poptávkového řízení.

5/ Ovoce a zelenina – závoz zboží 3x týdně – Po, St, Pá, v případě potřeby i v jiný den. Zboží musí být čerstvé, 1. jakosti. Závozy nejdéle do 8.00 hod. Objednávky telefonicky 1 den před dodáním zboží. V případě nesouhlasu dodaného množství zboží s množstvím uvedeným na dodacím listě se uplatňuje reklamace ihned při přejímce zboží. Totéž platí i pro kvalitu zboží.

Splatnost faktur: 30 dnů.

Zadavatel není povinen informovat dodavatele o výsledku poptávkového řízení. 

6/ Mrazírny – závoz zboží 2x týdně – Po, St, v případě potřeby i v jiný den, nejdéle do 9.00 hod. Objednávky telefonicky týden před dodáním zboží, upřesnění objednávky 1-2 dny před dodáním zboží. V případě nesouhlasu dodaného množství zboží s množstvím uvedeným na dodacím listě se uplatňuje reklamace.

Splatnost faktur: 30 dnů.

Zadavatel není povinen informovat dodavatele o výsledku poptávkového řízení. 

7/ Polotovary – závoz zboží dle potřeby do 8.00 hod. Zboží musí být čerstvé, 1. jakosti s minimální trvanlivostí 3 dny. Objednávky telefonicky před dodáním zboží. V případě nesouhlasu dodaného množství zboží s množstvím uvedeným na dodacím listu se uplatňuje reklamace ihned při přejímce zboží. Totéž platí pro kvalitu zboží.

Splatnost faktur: 30 dnů.

Zadavatel není povinen informovat dodavatele o výsledku poptávkového řízení. 

8/ Vejce- závoz zboží dle potřeby. Podáním nabídky se dodavatel zavazuje k dodání  vajec 1. jakosti, zdravotně nezávadné při skladovacích teplotních podmínkách 0-5°C. Objednávka upřesněna telefonicky pře dodáním zboží.

Splatnost faktur: 30 dnů

Zadavatel není povinen informovat dodavatele o výsledku poptávkového řízení. 

9/ Instantní nápoje – závoz zboží 1x v měsíci do 12.00 hod., v případě nutnosti 2x v měsíci. Objednávka týden před odběrem zboží. V případě nesrovnalostí množství a kvality zboží se uplatňuje reklamace.

Splatnost faktur: 30 dnů.

Zadavatel není povinen informovat dodavatele o výsledku poptávkového řízení.

 

PN v Dobřanech, 1. 1. 2019

Vypracovala: Ing. Jaromíra Pašková, DiS., vedoucí stravovacího provozu .....................................

Na vědomí:

Bc. Jana Schejbalová, DiS., náměstek HTS ...........................................

Prim. MUDr. Petr Žižka, ředitel PNvD ....................................................